GENTEC 捷锐 6900,7000,7010 系列气体分析仪
6900,7000,7010 系列气体分析仪
优势特点
可测试两种混合气体的百分比
采用数字显示,设计有九通道
7000 系列面板安装,7010 系列挂壁安装
输入压力:0.007~0.34 MPa ( 含 H2 ),0.007~1.03 MPa
精度:± 0.3% (0~10.0%);± 0.5% (10.1~30.0%);± 1.0% (30.1~60.0%);± 2.0% (60.1~100.0%)
产品图
GENTEC 捷锐 6900,7000,7010 系列气体分析仪
订购指南
型号 配比范围 尺寸 重量
6900
0~100% 二氧化碳,其余氩气
0~100% 氧气,其余氩气
0~100% 氦气,其余氩气
0~100% 氢气,其余氩气
0~100% 氮气,其余氩气
0~100% 二氧化碳,其余氮气
0~100% 氧气,其余氮气
0~100% 氦气,其余氮气
0~100% 氢气,其余氮气
230 × 280 × 355 mm
230 × 280 × 355 mm
230 × 280 × 355 mm
230 × 280 × 355 mm
230 × 280 × 355 mm
230 × 280 × 355 mm
230 × 280 × 355 mm
230 × 280 × 355 mm
230 × 280 × 355 mm
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
10 kg
7000
0~50% 二氧化碳,其余氩气
0~10% 氧气,其余氩气
0~50% 氦气,其余氩气
0~100% 氦气,其余氩气
0~50% 二氧化碳,其余氮气
0~100% 氧气,其余二氧化碳
0~20% 氢气,其余氮气
0~100% 氢气,其余氮气
0~50% 氮气,其余氩气
0~50% 氦气,其余氮气
394 × 345 × 262 mm
394 × 345 × 262 mm
394 × 345 × 262 mm
394 × 345 × 262 mm
394 × 345 × 262 mm
394 × 345 × 262 mm
394 × 345 × 262 mm
394 × 345 × 262 mm
394 × 345 × 262 mm
394 × 345 × 262 mm
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
7010
0~50% 二氧化碳,其余氩气
0~10% 氧气,其余氩气
0~50% 氦气,其余氩气
0~100% 氦气,其余氩气
0~50% 二氧化碳,其余氮气
0~100% 氧气,其余二氧化碳
0~20% 氢气,其余氮气
0~100% 氢气,其余氮气
0~50% 氮气,其余氩气
0~50% 氦气,其余氮气
394 × 330 × 262 mm
394 × 330 × 262 mm
394 × 330 × 262 mm
394 × 330 × 262 mm
394 × 330 × 262 mm
394 × 330 × 262 mm
394 × 330 × 262 mm
394 × 330 × 262 mm
394 × 330 × 262 mm
394 × 330 × 262 mm
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
20 kg
资料下载
2D
3D