GENTEC捷锐CV1 系列单向阀
CV1 系列单向阀
优势特点
最高使用压力:3000 psi ( 207 bar )
接口形式:NPT 螺纹,GENLOK 卡套式接头
规格:6 mm,10 mm,12 mm,1/8",1/4",3/8",1/2",3/4",1"
温度压力曲线
GENTEC捷锐CV1 系列单向阀
密封材质
GENTEC捷锐CV1 系列单向阀
开启复位压力
GENTEC捷锐CV1 系列单向阀
产品尺寸图
GENTEC捷锐CV1 系列单向阀
订购指南
Cv 型号 通径 进气连接形式 出气连接形式 A B C (Hex Flat) D (Hex Flat)
0.16
SS-CV11-TF2
0.19 in.
1/8"GENLOK
1/8"GENLOK
2.19 in.
0.98 in.
7/16 in.
5/8 in.
0.47
SS-CV11-NT2
SS-CV11-FNT2
SS-CV11-TF4
SS-CV11-NT4-TF4
SS-CV11-NT4
SS-CV11-TF6M
0.19 in.
0.19 in.
0.19 in.
0.19 in.
0.19 in.
4.8 mm
1/8"Male NPT
1/8"Female NPT
1/4"GENLOK
1/4"Male NPT
1/4"Male NPT
6 mm GENLOK
1/8"Male NPT
1/8"Female NPT
1/4"GENLOK
1/4"GENLOK
1/4"Male NPT
6 mm GENLOK
1.75 in.
1.84 in.
2.36 in.
2.22 in.
2.10 in.
60.50 mm
0.98 in.
-
0.98 in.
0.98 in.
0.98 in.
25.00 mm
-
-
9/16 in.
9/16 in.
-
14.00 mm
5/8 in.
5/8 in.
5/8 in.
5/8 in.
5/8 in.
15.90 mm
1.48
SS-CV12-FNT4
SS-CV12-TF6
SS-CV12-NT6
SS-CV12-TF10M
0.28 in.
0.28 in.
0.28 in.
7.1 mm
1/4"Female NPT
3/8"GENLOK
3/8"Male NPT
10 mm GENLOK
1/4"Female NPT
3/8"GENLOK
3/8"Male NPT
10 mm GENLOK
2.24 in.
2.58 in.
2.19 in.
64.00 mm
-
-
1.07 in.
24.90 mm
-
11/16 in.
-
19.00 mm
3/4 in.
3/4 in.
3/4 in.
17.50 mm
1.70
SS-CV13-FNT6
SS-CV13-TF8
SS-CV13-NT8
SS-CV13-TF12M
0.39 in.
0.39 in.
0.39 in.
9.9 mm
3/8"Female NPT
1/2"GENLOK
1/2"Male NPT
12 mm GENLOK
3/8"Female NPT
1/2"GENLOK
1/2"Male NPT
12 mm GENLOK
2.51 in.
3.16 in.
2.93 in.
77.0 mm
-
-
1.43 in.
32.8 mm
-
7/8 in.
-
22.0 mm
7/8 in.
7/8 in.
7/8 in.
23.8 mm
2.60
SS-CV14-FNT8
SS-CV14-TF10
0.53 in.
0.53 in.
1/2"Female NPT
5/8"GENLOK
1/2"Female NPT
5/8"GENLOK
3.33 in.
3.61 in.
-
1.89 in.
-
1 in.
1-1/8 in.
1-1/8 in.
5.20
SS-CV15-TF12
SS-CV15-NT12
SS-CV15-FNT12
0.63 in.
0.63 in.
0.63 in.
3/4"GENLOK
3/4"Male NPT
3/4"Female NPT
3/4"GENLOK
3/4"Male NPT
3/4"Female NPT
4.36 in.
4.15 in.
4.06 in.
2.64 in.
2.64 in.
-
1-1/8 in.
-
-
1-1/4 in.
1-1/4 in.
1-1/4 in.
9.00
SS-CV16-TF16
SS-CV16-NT16
SS-CV16-FNT16
0.71 in.
0.71 in.
0.71 in.
1"GENLOK
1"Male NPT
1"Female NPT
1"GENLOK
1"Male NPT
1"Female NPT
4.77 in.
4.58 in.
4.39 in.
2.69 in.
2.69 in.
2.69 in.
1-1/2 in.
-
-
1-3/8 in.
1-3/8 in.
1-5/8 in.
Ex: SS
母体材料
- CV11
系列号
- NT4
进气连接
- TF4
出气连接
- R
阀杆形式
- 1
开启压力值
SS: 316L CV11, CV12, in.
CV13, CV14, in.
CV15, CV16 in.
NT4:1/4"Male NPT
......
详见上表
TF4:1/4"GENLOK
......
详见上表
R: 氟橡胶
B: 丁晴橡胶
Y: 乙丙橡胶
N: 氯丁橡胶
Q: Kalrez®
1: 1 psi (0.07bar)
3: 3 psi (0.21bar)
10: 10 psi (0.7bar)
25: 25 psi (1.72bar)